V souladu s ustanovením § 685 odst. 1 a násl. občanského zákoníku (dále jen OZ)

  • nájemce a osoby v bytě s ním bydlící jsou povinni byt užívat pouze k bydlení, nesmí byt ani jeho část využívat k podnikatelské činnosti bez souhlasu pronajímatele
  • platit měsíčně nájemné včetně záloh za plnění služeb poskytovaných k úžívání bytu podle cenových předpisů a cen platných v místě a čase (zaplatit pronajímateli poplatky z prodlení v souladu s ustanovení § 697 (OZ))
  • oznámit správci do 30 dnů změnu skutečností rozhodných pro případnou změnu sjednaného nájemného a cen služeb (zejména počet osob)
  • ohlásit pronajímateli jakékoliv zamýšlené stavební úpravy či jiné podstatné změny v bytě, popř. na domě
  • umožnit odpovědným osobám přístup do bytu za účelem instalace zařízení pro měření (např. spotřeby tepla a TÚV) a umožnit jejich kontrolu a odečet spotřeby
  • užívat byt, společné prostory a zařízení domu řádně a počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku škod na majetku a aby též bylo předcházeno vzniku těchto škod
  • užívat společné prostory a společná zařízení domu jen k účelům, ke kterým jsou určeny; vchody, průjezdy, chodby, dvory, půdy a jiné společné prostory, bude udržovat volné