Již patnáctým rokem zajišťujeme komplexní služby v oblasti správy bytového fondu ve vlastnictví fyzických a právnických osob, disponujeme proto v této oblasti dostatkem teoretických i praktických zkušeností.

 

Služby společnosti Karel PRESSL – REALITY s.r.o. – na úseku správy nemovitosti

 

 • zřízení samostatného účtu pro krátkodobé zálohy (tzv. energie a služby) a dlouhodobé zálohy (tzv. fondu oprav)
 • smluvní zajištění dodávky veškerých médií (zejména dodávky tepla, TUV, SV, el.energie, plynu, odvoz odpadu, provoz výtahu, STA apod.)
 • vyúčtování vlastníkům jednotek náklady spojené s jednotkou (vyúčtování záloh), jedenkrát ročně
 • uzavírání nájemních smluv na plochy pro umístění reklam
 • uzavírání nájemních smluv na pronájem střechy za účelem umístění antén operátorů GSM
 • zajišťování provozu domu a pozemku včetně technických zařízení a společných částí technických sítí, a to tak, aby společné části domu byly provozuschopné a sloužily k jejich řádnému užívání a k řádnému užívání bytů a nebytových prostorů v domě
 • zajišťování oprav a rekonstrukcí společných částí domu
 • zajišťování havarijní služby a (např. elektro, otop, voda)
 • zajišťování protipožárního zabezpečení domu, jeho revize a opravy
 • zajišťování revizí a oprav rozvodů plynu a elektro, svislých a vodorovných rozvodů vody, odpadních vod a topení, vzduchotechniky, společné televizní a rozhlasové antény a ostatních systémů k příjmu a rozvodu televizního a rozhlasového signálu, elektrických sdělovacích zařízení v domě a hromosvodů
 • vypracování krátkodobého (2 roky) a dlouhodobého (5 let) rozpočtu a plánu pro údržbu domu
 • zajištění pojištění nemovitosti
 • zajišťování administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu a vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu
 • vedení a archivace technické dokumentace (projektová dokumentace, revizní zprávy, pasporty domů, bytů, nebytových prostorů, účetních dokladů apod.)
 • vedení přehledné evidence dokladů o příjmech a výdajích spojených se správou domu odděleně zvlášť na úseku oprav, údržby a investic, a zvlášť na úseku služeb poskytovaných s užíváním jednotek
 • zorganizování výběrového řízení
 • vedení jednání ve věci poskytování státní podpory podle programů:
  - program podpory oprav bytového fondu
  - program poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu
 • nabízíme aktivní účast na všech shromážděních, nejen kde jsou voleni nový členové výboru, nebo jsou-li měněny stanovy společenství, zajistíme notářskou účast vyžaduje-li to zákonný předpis, přijaté změny ze strany společenství předložíme k zápisu do rejstříku společenství
Nabízíme širokou paletu služeb při správě nemovitostí, v případě zájmu o konzultaci nás kontaktujte zde.