Na první ustavující schůzi shromáždění vlastníků jednotek je nutno ze středu členské základny SVJ zvolit výbor společenství (výkonný orgán společenství) a schválit stanovy společenství vlastníků jednotek. Tato schůze vyžaduje dle platných právních předpisů účast notáře, který o jejím průběhu, volbě, složení orgánů společenství a schválení stanov pořídí notářský zápis.

  • sídlo společenství a jeho název, který musí obsahovat označení domu, pro který vzniklo a musí v něm být obsaženo slovo „společenství“
  • předmět činnosti, kterým je správa domu
  • orgány společenství, jejich práva a povinnosti a způsob svolávání
  • práva a povinnosti členů společenství
  • způsob úhrady nákladů spojených se správou domu
  • způsob nakládání s případným majetkem společenství

Do dne schválení se právní poměry SVJ řídí vzorovými stanovami. V případě, že SVJ nepřijme jiné, řídí se vzorovými stanovami. Je nutné věnovat pozornost novelám zákona č. 72/1994 Sb., který je stanovám nadřazen.

Dnem 1.července 2004 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. 

bližší informace týkající se problematiky stanov Vám poskytneme v sídle naší společnosti