Společenství vlastníků jednotek je právnická osoba, která je způsobilá zejména vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu. Přesné vymezení pojmu „správa domu“ je specifikováno ve schválených stanovách společenství. Společenství je povinno dodržovat všechny platné legislativní předpisy týkající se společenství, zejména Zákon o vlastnictví bytů (č.72/1994 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, a postupovat v souladu s přijatými stanovami.

Vybrané základní zákonné povinnosti SVJ

 • provedení zápisu do rejstříku společenství
 • provést návrh na změnu v rejstříku společenství při jakékoliv změně výboru nebo stanov, a to ve lhůtě do 60 dnů od vzniku změny
 • konat shromáždění vlastníků minimálně jednou ročně
 • volba statutárního orgánu – výbor společenství nebo pověřeného vlastníka, který jedná navenek za společenství
 • přijetí stanov společenství na shromáždění vlastníků
 • předložit přihlášku k registraci místně příslušnému správci daně


...nástin dalších povinnosti SVJ

 • vykonávat veškerá práva a povinnosti spojené se správou společných částí domu, které nejsou přeneseny na správce
 • zřídit účet na financování správy a udržovat na něm dostatek finančních prostředků na krytí nákladů spojených se správou a údržbou domu
 • nahlásit správci do 30-ti dnů veškeré skutečnosti rozhodující o ceně služeb, zejména změnu počtu osob žijících v jednotkách, o výši záloh na náklady spojené se správu domu a pozemku, záloh na úhradu za služby a nedoplatky vyplývající z vyúčtování s splatnosti těchto záloh
 • zajistit, aby vlastníci jednotek užívali společné části domu jen k účelům, ke kterým byly určeny, aby vchody, chodby, schodiště, balkony byly volné, průchodné a nebyly zde umísťovány jakékoliv součásti bytového zařízení, věci osobní potřeby apod., zejména pak aby byl zachován volný přístup k uzávěrům vody, topení a plynu, společné televizní anténě
 • zajistit dodržování hygienických, protipožárních a bezpečnostních předpisů