Přehled právních předpisů (vyhlášky a nařízení) vydaných Radou a Zastupitelstvem města Plzně týkajících se bytové problematiky: 

Odbor bytový

Název právního předpisu
Schváleno
Vyhl. ZMP č. 18/92, kterou se stanoví pořadí pro poskytování bytových náhrad
17.9.1992
Vyhl. ZMP č. 7/95 - zrušení vyhl. ZMP č. 39/94 a RMP č. 3/95 o diferencovaných sazbách nájemného z nebytových prostor
7.9.1995
Vyhl. RMP č. 15/96, kterou se ruší vyhl. RMP č. 42/94
4.4.1996
Vyhl. RMP č. 27/97 o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce
22.5.1997
Vyhl. ZMP č. 44/98 o stanovení koeficientu růstu nájemného v závislosti na velikosti obce
16.4.1998
Vyhl. RMP č. 3/99 o stanovení koeficientu růstu nájemného z bytů
29.4.1999
Vyhl. RMP č. 3/2000, o stanovení koeficientu růstu nájemného z bytů
6.4.2000
Nařízení obce č. 1/2001, o stanovení koeficientu růstu nájemného z bytů
14.5.2001
Vyhl. ZmP č. 7/2001, ruší se vyhl. ZmP č. 18/1992 o stanovení pořadí pro poskytování bytových náhrad
4.10.2001
Nařízení statutárního města Plzně č. 3/2002, kterým se ruší vyhláška Rady města Plzně č. 32/1993 
o stanovení maximální výše nájemného v některých rodinných domech na území města
21.2.2002
Odbor hospodářský
Název právního předpisu
Schváleno
Vyhl. ZMP č. 8/1999, kterou se mění vyhl. ZMP č. 37/97 a vyhl. RMP č. 51/98
9.12.1999
Vyhl. ZMP č. 1/2000, kterou se vydává úplné znění vyhl. ZMP č. 37/97 o vytvoření a použití účelových prostředků “Fondu rozvoje bydlení”, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených vyhláškami města Plzně č. 51/98 a 8/99
4.11.1999
Vyhl. ZMP č. 2/2001 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“
- zároveň se zrušuje vyhl. č. 37/1997, ve znění vyhlášky č. 51/1998 a vyhl. č. 8/1999
17.5.2001